Parshanut on Qohelet ch10 v4

Parshanut on Qohelet ch10 v4