7_Parshanut on Qohelet ch10 v4

7_Parshanut on Qohelet ch10 v4